link

play_arrowสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

play_arrow ตำรวจภูธรภาค 1

play_arrowตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี

play_arrowเทศบาลตำบลโคกตูม


place
สถานีตำรวจภูธรตำบลโคกตูม
เลขที่ 299 หมู่ 2 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี
โทร: 0-3649-9204jouurnal
วารสารแผ่นพับ
manual
คู่มือประชาชน
news3